De algemene voorwaarden

Artikel 1 - de therapeut
Artikel 2 - de cliënt
Artikel 3 - algemeen

Artikel 1 - de therapeut

1. verplicht zich om, op verzoek van de cliënt, in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt conform de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst, de WGBO;
2. zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens en heeft register vastlegging clientdossier volgens AVG per 25 mei 2018 ter inzage in de praktijk.
3. zal, indien de cliënt expliciet niet met een bepaalde behandeling instemt, deze behandeling niet uitvoeren.
4. verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega- zorgverlener of arts, indien de geboden behandeling niet geëigend en/of toereikend is;
5. stuurt de cliënt per consult een factuur. De betalingswijze van de behandelingen is door middel van overschrijving op de rekening van Praktijk Stigter. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen;
6. De op de website genoemde tarieven gelden en staan ook duidelijk zichtbaar in de praktijk.
7. is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar wordt opgehangen. Deze licentie garandeert dat de therapeut voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie. Ook de beroepscode is ter inzage op de website NBVH.
8. is als therapeutlid aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
9. is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.
10. onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.
11. is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
12. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Praktijk Stigter is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 2 - de cliënt

1. verplicht zich om tijdens de intake aan de therapeut inzage te verstrekken aangaande zijn of haar situatie;
2. heeft het recht tot inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
3. kan een afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur vóór de afspraak. Daarna wordt een sessie van 1 uur in rekening gebracht.
4. is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij zijn of haar ziektekostenverzekeraar en dient zelf te informeren of de ziektekostenverzekeraar de consulten vergoedt. De factuur van Praktijk Stigter is voorzien van de informatie die noodzakelijk is voor eventuele vergoeding door de ziektekostenverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van declaraties door de ziektekostenverzekeraar valt buiten de verantwoordelijkheid van de therapeut;
5. heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met uw therapeut. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut wilt bespreken, dan kun u via het secretariaat van de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging Voor Hypnotherapeuten) contact opnemen met de klachtencommissie. De klachtencommissie is het 'voorportaal'. De klachtencommissie behandelt alleen kleine probleempjes en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de Geschillencommissie SCAG of in ernstige zaken naar de Tuchtcommissie TCZ.
6. kan, indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, de behandeling eenzijdig beëindigen.

Artikel 3 - algemeen

1. Beëindiging van de behandeling kan op ieder moment in onderling overleg plaatsvinden.